چرا ایده گستر جنوب (زاگرو)؟

تحقیق و توسعه

سالیانه هزینه های سنگینی بابت تحقیق و توسعه پرداخت می کنیم تا بهترین نهاده های کشاورزی را به هموطنان عزیزمان تقدیم کنیم.

مشتری مداری

ایمان داریم که بزرگترین سرمایه شرکت زاگرو مشتریان خوب این مجموعه هستند و تلاش می کنیم همیشه رضایتشان را جلب کنیم.

محصولات ما